Surgery Slide 02

ลักยิ้ม เป็นลักษณะหนึ่งบนใบหน้า เกิดจากการที่ผิวหนังบริเวณแก้มเกิดรอยบุ๋มอันเนื่องจากการมีจุดติดต่อของผิวหนังบนแก้มกับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกมุมปาก โดยเฉพาะเวลาที่แสดงอาการยิ้ม ลักยิ้มนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้

ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท